Miljöpolicy

Stålbolagets engagemang inom miljöområdet skall kännetecknas av öppenhet och förutseende med hänsyn till dagens och morgondagens krav från samhälle, kunder, leverantörer och medarbetare.

Detta innebär att vi ska

- redovisa vårt miljöarbete för våra kunder, leverantörer och berörda myndigheter.

- arbeta med konkreta mätbara miljömål och följa upp dessa.

- utbilda och motivera personal/samarbetspartners att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt.

- vid inköp prioritera produkter och tjänster med mindre miljöbelastning framför i övrigt likvärdiga alternativ.

- ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt och förebygga miljöföroreningar

- följa aktuell miljölagstiftning och andra samhällskrav

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och miljömässigt motiverat.